CAO BOUW & INFRA

OVERLEG CAO BOUW & INFRA BEGONNEN

LOON EN REGELING ZWAARWERK HEBBEN PRIORITEIT

Op 3 maart zijn de onderhandelingen begonnen over een nieuwe cao Bouw & Infra. De sector Bouwen & Wonen van de FNV heeft in het voortraject de leden geraadpleegd over de vraag waar de prioriteiten moeten liggen in het overleg.

De bond zette die vraag uit in een enquête, die door bijna duizend leden is ingevuld. Iets meer dan de helft daarvan zijn bouwplaatsmedewerkers; het andere deel betreft het uitvoerend, technisch en administratief (UTA-)personeel. Verreweg de meesten werken in de woningbouw, daarna komt de utiliteitsbouw en vervolgens de infra. Veel punten wegen voor de leden zwaar, maar er zijn accentverschillen.

WERKDRUK NEEMT TOE

Zo staat de zwaarwerkregeling bovenaan de lijst. Bijna vijf op de tien deelnemers kiest hiervoor. De zwaarwerkregeling voor bouwplaatswerknemers is inmiddels geregeld en de bond is bezig met de uitvoering ervan. Voor UTA-werknemers bestaat die nog niet. Dat vinden zij niet terecht. De meewerkend uitvoerder bijvoorbeeld kent een gelijke zware lichamelijke belasting als zijn collega’s op de bouwplaats. En de werkdruk voor UTA-werknemers neemt toe. Onder meer doordat de oplevertermijnen steeds korter worden en het werk met steeds minder mensen moet worden gedaan. Bijna evenveel, vier op de tien deelnemers, geven de hoogste prioriteit aan een loonsverhoging.

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Ook veilig en gezond werken scoort hoog bij de deelnemers aan het onderzoek. Daarover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt die voor iedereen gelden. En op de naleving ervan moet worden toegezien. Leden willen daarnaast het terugdringen van de werkdruk en het begrenzen van de werktijden.

VOORSTELLEN

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de cao-adviescommissie. Op basis daarvan is de voorstellenbrief gemaakt die naar de werkgevers gaat als uitgangspunt bij de onderhandelingen. Die zijn op 3 maart begonnen. De ontwikkelingen kun je bijhouden op www.fnvbouw.nl.

Deel deze pagina